Integritetspolicy för sökande

Integritetspolicy för sökande

Den här integritetspolicyn för sökande reglerar behandlingen av dina personuppgifter när du söker jobb hos Log Max AB (nedan ”Log Max”) via e-post eller någon av våra sociala mediekanaler (t.ex. LinkedIn).

Vår integritetspolicy för sökande gäller endast den specifika behandlingen av personuppgifter tillhörande personer som söker jobb hos Log Max. Vår allmänna integritetspolicy för användning av våra webbplatser och vår kommunikation med dig i andra egenskaper än som arbetssökande finns på  https://www.logmax.com/integritetspolicy/.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter via cookies och plugin-program på sociala medier finns i vår cookiepolicy: https://www.logmax.com/integritetspolicy/

Genom att skicka in din ansökan via e-post eller någon av våra sociala mediekanaler bekräftar du att du har läst igenom den här integritetspolicyn för sökande noggrant. Observera att vi ber om ditt samtycke för vissa åtgärder enligt beskrivningen nedan.

Om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på gdpr@logmax.com.

1. ALLMÄNT

1.1 Om du söker en tjänst via den e-postadress som anges på webbsidan ”Karriär” (https://www.logmax.com/karriar/) eller en annan Log Max-kanal är Log Max personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Log Max är ett svenskregistrerat företag med säte på Stationsvägen 12, 770 13 Grangärde. Du kan kontakta oss via e-post på gdpr@logmax.com. Log Max är en del av Komatsu Forest-koncernen (nedan ”KF-koncernen”). Om Log Max delar dina personuppgifter med ett annat företag i KF-koncernen på grund av eventuell anställning hos det företaget är detta andra företag personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

1.2 Bestämmelserna i denna integritetspolicy för sökande ska tolkas enligt bestämmelserna i allmänna dataskyddsförordningen (Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG).

1.3 Alla hänvisningar till lagar eller förordningar i denna integritetspolicy avser även eventuella ändringar, ersättningar eller upphävanden av dessa lagar eller förordningar, inklusive eventuella tillhörande verkställande beslut.

1.4 Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst och efter eget gottfinnande ändra denna integritetspolicy för sökande. Sådana ändringar kommuniceras via webbsidan ”Karriär” (https://www.logmax.com/karriar/) eller våra sociala mediekanaler.

2. TYPER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

2.1 När du ansöker om ett jobb hos Log Max samlar vi in följande personuppgifter om dig:

 • Dina kontaktuppgifter och grundläggande identitetsuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. foto, namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum och födelseort, nationalitet osv.
 • CV-relaterad information som tidigare och nuvarande arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetenser, referenser etc.
 • Alla andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss som en del av din ansökan
 • Offentligt tillgänglig information om din profil på sociala medier (t.ex. LinkedIn)

2.1 I princip erhåller vi ovan nämnda personuppgifter direkt från dig. Om du väljer att ansöka via ett externt rekryteringsföretag kommer vi dock erhålla dina personuppgifter via detta externa rekryteringsföretag. Det är företagets ansvar att vidarebefordra informationen i denna integritetspolicy för sökande till dig. Vi rekommenderar att du läser igenom det externa rekryteringsföretagets integritetspolicy för att ta reda på vilka personuppgifter om dig de behandlar, vilka villkor som gäller för behandlingen och hur du kan utöva dina rättigheter gentemot företaget. Vi skickar inte några av de personuppgifter du lämnar via webbplatserna eller på annat sätt till externa rekryteringsföretag om du inte uttryckligen samtycker till det.

2.3 De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post eller våra sociala mediekanaler skickar vi endast vidare till externa rekryteringsbyråer om du uttryckligen samtycker till detta.

2.4 Om vi erbjuder dig en tjänst kan vår interna rekryteringsavdelning också lägga till personuppgifter som hör samman med din ansökan i din profil.

2.5 Vår ansökningsprocess (via ansökningsformuläret på webbplatserna) är inte avsedd att inbegripa behandling av personuppgifter som kan betraktas som särskilda kategorier av uppgifter. Särskilda kategorier av uppgifter är personuppgifter som rör hudfärg eller etnicitet, politisk åskådning, trosuppfattning, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning. Om sådana uppgifter blir relevanta under ansökningsprocessen kommer du att få specifika frågor om dem och du kommer få möjlighet att lämna separat samtycke till behandlingen av dessa särskilda kategorier av uppgifter.

Om du ändå väljer att ladda upp eller på annat sätt tillhandahålla särskilda kategorier av uppgifter om dig själv utgör din uppladdning eller ditt tillhandahållande av dessa uppgifter ditt frivilliga, specifika, informerade, uttryckliga och otvetydiga skriftliga samtycke till vår behandling av dessa uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy för sökande.

3. FÖR VILKA ÄNDAMÅL ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Vi behandlar dina personuppgifter för att du ska kunna söka jobb hos oss och för att vi ska kunna behandla, bedöma och fatta beslut om din ansökan.

3.2 Vi behandlar även dina personuppgifter för att du ska få relevant och personlig information om framtida karriärmöjligheter hos Log Max.

3.3 Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna försvara oss i händelse av tvist gällande din ansökan (t.ex. om din ansökan inte leder till anställning).

3.4 Om en ansökningsprocess för en viss tjänst hos oss leder till anställning används de personuppgifter du lämnat för personalrelaterade ändamål under din anställning hos oss.

3.5 Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra statistisk analys i syfte att förbättra vår ansöknings- och rekryteringsprocess och våra HR-tjänster i allmänhet. Sådan behandling utförs med pseudonymiserade uppgifter i de fall det är möjligt.

3.6 Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter eller för att tillgodose en rimlig begäran från brottsbekämpande myndigheter eller juridiska ombud, rättsvårdande myndigheter eller statliga myndigheter eller organ, exempelvis dataskyddsmyndigheter.

3.7 Vi behandlar dina personuppgifter för att informera tredje part och dess rådgivare i samband med eventuell sammanslagning med, förvärv av, delning med eller annat köpeavtal avseende aktier eller tillgångar med denna tredje part, samt om tredje parten i fråga har sin hemvist utanför EU.

3.8 Vi behandlar också dina personuppgifter för att tillvarata våra, våra dotterbolags eller samarbetspartners eller tredje parts legitima intressen om din ansökan generellt kan betraktas som (a) en överträdelse av gällande användarvillkor eller immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande tredje part, (b) en fara eller ett hot mot säkerheten eller integriteten på våra webbplatser, i våra sociala medier eller i andra kommunikationskanaler eller i någon av våra eller våra dotterbolags underleverantörers underliggande IT-system på grund av virus, trojaner, spionprogram, skadeprogram eller andra typer av skadlig kod eller (c) hatisk, obscen, diskriminerande, rasistisk, kränkande, förolämpande, nedsättande eller på annat sätt olämplig eller olaglig.

4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

4.1 Vi behandlar dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 1 eftersom denna behandling är nödvändig för att vi på din begäran ska kunna vidta nödvändiga åtgärder innan vi upprättar ett avtal.

4.2 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 2 baseras på ditt samtycke.

4.3 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 3 är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vårt berättigade intresse av att kunna försvara oss i händelse av tvist.

4.4 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 4 är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vårt berättigade intresse av att spara tid och resurser och öka den övergripande effektiviteten i våra HR-processer genom att återanvända information som redan finns tillgänglig där det är tillåtet.

4.5 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 5 är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vårt berättigade intresse av att kontinuerligt förbättra webbsidan som innehåller information om våra lediga tjänster, våra sociala mediekanaler samt våra produkter och tjänster för att du ska få bästa möjliga upplevelse.

4.6 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 6 är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

4.7 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 7 är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vårt berättigade intresse av att undersöka och genomföra normala sammanslagningar och förvärv.

4.8 Behandlingen av dina personuppgifter för det ändamål som beskrivs i punkt 8 är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata vårt berättigade intresse av att skydda våra informationssystem och infrastrukturer, sociala mediekanaler, produkter och tjänster mot från missbruk och olaglig aktivitet.

5. LAGRINGSTID

5.1 I allmänhet lagrar vi inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att fullgöra de ändamål som beskrivs i punkt 3. När det gäller ändamålet som beskrivs i punkt 3.2 lagrar vi dina personuppgifter till det att du drar tillbaka ditt samtycke till behandlingen av dem. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

5.2 Om dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål som beskrivs i punkt 3 kommer de att avidentifieras på ett säkert sätt.

6. VART SKICKAR VI DINA UPPGIFTER?

6.1 Vi anlitar externa personuppgiftsbiträden för att tillhandahålla vår webbplats, där du hittar information om våra lediga tjänster, och våra sociala mediekanaler och för att behandla dina personuppgifter för vår räkning. Dessa externa personuppgiftsbiträden får endast behandla dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra uttryckliga skriftliga instruktioner.

6.2 Vi delar dina personuppgifter med andra enheter inom KF-koncernen om det är relevant i samband med din ansökan. Vi ser till att alla företag i KF-koncernen säkerställer att all behandling av dina personuppgifter överensstämmer med denna integritetspolicy för sökande.

6.3 På vårt initiativ kan dina personuppgifter delas med polis eller rättsvårdande myndigheter som bevis eller om det finns välgrundade misstankar om att du gjort dig skyldig till överträdelser eller brott i samband med din ansökan.

7. PLATS OCH ÖVERFÖRING

7.1 Vi behandlar dina personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i första hand. För att kunna behandla dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i punkt 3 i denna integritetspolicy för sökande kan vi dock även undantagsvis överföra dina personuppgifter till andra företag inom KF-koncernen eller till tredje part som utför behandlingen för vår räkning utanför EES. Om sådan överföring sker ser Log Max till att skyddsmekanismer finns på plats som skyddar dina uppgifter och garanterar alla rättigheter avseende personuppgifterna som du har enligt gällande lagstiftning.

7.2 Alla företag i Komatsu-koncernen eller tredje part utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som skyddar dina uppgifter. Säkerhetsåtgärderna baseras på

 • lagstiftningen i mottagarlandet om denna anses vara likvärdig med det skydd som ges inom EES eller
 • ett avtal mellan oss och den aktuella aktören. Alla företag i KF-koncernen är parter i ett avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardklausuler (personuppgiftsansvarig-till-personuppgiftsansvarig) (kommissionens beslut C(2004)5721).

8. KVALITETSGARANTIER

8.1 Log Max betraktar dina personuppgifter som konfidentiella och behandlar dem som sådana.

8.2 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller stöld samt oavsiktlig förlust, manipulation eller förstörelse. Vår personal och våra externa personuppgiftsbiträden får endast tillgång till dina personuppgifter i den mån de behöver och omfattas av sekretess. Vi betonar dock att säkerhet och skydd är skyldigheter som ska fullgöras i möjligaste mån och som aldrig kan garanteras fullt ut.

8.3 Trots effektiva säkerhetsåtgärder kan överträdelser aldrig uteslutas helt. Om en eventuell säkerhets- eller sekretessöverträdelse inträffar som rör dina personuppgifter och som även medför en stor risk för dina rättigheter och friheter informerar vi dig om detta så snart som möjligt.

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Du har rätt att få ta del av alla personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en administrativ avgift för flera på varandra följande åtkomstförfrågningar som lämnas in för att orsaka besvär eller skada för oss. Varje begäran måste ange för vilken behandlingsaktivitet du vill utöva din rätt till åtkomst och vilka uppgiftskategorier du vill ta del av.

9.2 Du har rätt att begära att alla personuppgifter om dig som är felaktiga korrigeras utan kostnad. Om du lämnar in en begäran om rättelse måste denna begäran åtföljas av bevis på att de uppgifter du begär rättelse för är felaktiga.

9.3 Du har rätt att dra tillbaka ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.

9.4 Du har rätt att begära att personuppgifter om dig raderas om dessa uppgifter inte längre behövs för de ändamål som beskrivs i punkt 3 ovan eller om du drar tillbaka ditt samtycke till behandling av uppgifterna. Vi kommer dock att väga din begäran om radering mot

 • Log Max, ett annat KF-företags eller tredje parts prioriterade intressen
 • eventuella juridiska eller lagstadgade skyldigheter eller myndighets- eller domstolsbeslut som strider mot sådan radering.

Istället för radering kan du också be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om

 • du bestrider uppgifternas riktighet
 • behandlingen är olaglig eller
 • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som beskrivs i artikel 3.

9.5 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om vi inte på ett övertygande sätt kan visa att vi har legitima skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller behöver uppgifterna för att vidta eller försvara oss mot rättsliga åtgärder.

9.6 Du har rätt att få ett utdrag över alla personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.

9.7 Om du vill utöva någon eller några av de rättigheter som beskrivs ovan kan du skicka ett brev eller e-postmeddelande till Log Max, till det andra företag inom KF-koncernen som du skickade din ansökan till eller till den allmänna e-postadressen gdpr@logmax.com. Ett e-postmeddelande med en begäran att utöva en rättighet betraktas inte som ett samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. Begäran måste innehålla tydlig information om vilka rättigheter du vill utöva och skälen till det om det krävs. Den ska också vara daterad och undertecknad och åtföljas av en digital inskannad kopia av en giltig id-handling som styrker din identitet.

Vi informerar dig så snart vi har mottagit din begäran. Om din begäran är giltig tillgodoser vi dina önskemål så snart som möjligt, dock senast trettio (30) dagar efter att vi mottagit begäran.

Om du har klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter får du gärna mejla oss på gdpr@logmax.com. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.